Administrace aplikací Movyo v.2.6.8


 1. Úvod
 2. Instalace klientské aplikace Movyo
 3. Instalace serverové aplikace Movyo
 4. Licence
 5. Možné problémy

1. Úvod

Movyo slouží k pohodlnému vytváření objednávek pro účetní systém Pohoda ze vzdáleného počítače bez nutnosti připojení přes vzdálenou plochu.
Movyo se skládá ze dvou aplikací, a to klientské (instalované na pracovním počítači uživatele) a serverové (instalované na vzdáleném serveru).
Tento dokument je určený k administraci klientské i serverové aplikace.

2. Instalace klientské aplikace Movyo

Klientská aplikace je distribuována ve formátu zip archivu, pro její nainstalování postupujte následovně:

 1. Rozbalte zip archiv do adresáře na cílovém počítači, např. C:\Movyo pro PC s operačním systémem Windows. Kopírování na Plochu není doporučeno.
 2. Přesvěčte se, že je na počítači nainstalovaná Java JRE verze 1.8.0 nebo vyšší a že je cesta k ní uložena v systémové proměnné JAVA_HOME: V příkazovém řádku spusťte příkaz "echo %JAVA_HOME%" a zkontrolujte, že je správně vypsána cesta k adresáři Javy.
  Příklad:
  echo %JAVA_HOME%
  C:\Java\jre1.8.131
 3. Nakopírujte do podadresáře ./images obrázky položek Zásob ze serveru Pohoda. Pokud na disku není dostatek místa nebo nemáte obrázky k dispozici, můžete tento krok prozatím vynechat.
 4. V podadresáři ./config zkontrolujte parametry v souboru config.properties - zejména výchozí hodnota images.download=0 a adresa serverové aplikace ws.url.base. Podrobně jsou všechny konfigurační parametry popsány v nápovědě klientské aplikace Movyo.
 5. V souboru movyo.cmd (případně movyo.sh) rovněž zkontrolujte parametry použité při spouštění programu. Jedním z nich je -Djavax.net.ssl.trustStore, který specifikuje .jks soubor pro HTTPS komunikaci se serverem.
  Poznámka: Chcete-li deaktivovat HTTPS komunikaci (například v prostředí vnitřní sítě, z důvodu chybějícího certifikátu, případně pro testování aplikace), je třeba provést následující úpravy:
  - změnit adresu ws.url.base v souboru config.properties (např. http://192.168.50.104:8080/ namísto https://178.213.41.250:8443/ v URL serverové aplikace).
  - na serverové aplikaci deaktivovat automatické přesměrování na HTTPS port (viz.
  Instalace serverové aplikace Movyo)
 6. V souboru config.properties zkontrolujte uživatelské jméno a heslo pro připojení na server.
  Příklad:
  Pro uživatelské jméno jnovak a heslo mojeheslo bude nastavení následující:
  ws.url.base.login=jnovak
  ws.url.base.pwd=1syRx+oYHxA2j5oX0EMmZQ==
  (k zakódování hesla musí být použita přímo klientská aplikace Movyo: v menu Program > Heslo)
  Upozornění: uživatelské jméno a heslo jsou nastavené přímo v konfiguraci serverové aplikace Movyo, nejedná se o uživatelské účty operačního systému na serveru ani na počítači s klientskou aplikací. V základní instalaci se nejedná ani o uživatelské účty nastavené na aplikačním serveru (Tomcat apod.), kde je serverová aplikace Movyo spuštěná. (viz. Instalace serverové aplikace Movyo)
 7. Program spusťte pomocí souboru movyo.cmd pro Windows, případně movyo.sh pro jiné operační systémy (více informací najdete v souboru nápovědy help.html v hlavním adresáři klientské aplikace).

3. Instalace serverové aplikace Movyo

Serverová aplikace je distribuována ve formátu war a je určena ke spuštění na libovolném servletovém kontejneru, např. Apache Tomcat, případně aplikačním serveru jako např. WildFly, TomcatEE, Weblogic, atp.

 1. Konfigurace servletového kontejneru (jako příklad je zde použit Apache Tomcat verze 8.5.9)

  1. Přesvěčte se, že je na vašem serveru nainstalován a spuštěn servletový kontejner (nejlépe jako služba).
  2. Umístění a název jeho konfiguračních souborů závisí na použitém kontejneru. Pro Apache Tomcat verze 8.5 se jedná o soubory v jeho podadresáři ./conf.
   Příklad:
   C:\apps\apache-tomcat-8.5.9\conf\

   Soubor server.xml obsahuje základní nastavení kontejneru, pro tuto instalaci je to zejména element Connector (definující protokoly a porty pro připojení, cestu k souboru certifikátu pro HTTPS).
   Upozornění: Serverová aplikace Movyo používá svoji vlastní konfiguraci autentizace uživatelů. Uživatelé definovaní v souboru tomcat-users.xml jsou aplikací Movyo ignorováni.
  3. V podadresáři lib, případně v patřičném adresáři konkrétního serveru, musí být umístěn jar soubor s ovladačem pro připojení do databáze MSSQL (např. sqljdbc42.jar)
 2. Konfigurace serverové aplikace Movyo

  1. Frameworkem serverové aplikace Movyo je Spring, pro základní konfiguraci proto slouží soubor application.properties a pro tu rozšiřující pak application-profil.properties kde profil je jméno aktuálního profilu, určeného parametrem spring.profile.active v základní konfiguraci. Pro změnu nastavení se nabízí dva základní způsoby:

   A. (Doporučovaný způsob) Do classpath aplikace umístíme application.properties a application-profil.properties s naším nastavením, tyto hodnoty pak mají prioritu nad těmi v souborech uvnitř aplikace.

   B. (Nedoporučovaný) Pokud se na konkrétním serveru nedaří první způsob (např. kvůli problémům s nastavením/určením classpath aplikace), je možné war archiv aplikace dekomprimovat a editovat pak přímo výchozí konfigurační soubory uvnitř.

  2. U obou způsobů obvykle platí, že po změně konfigurace je nutné aplikaci obnovit, případně restartovat celý server (více informací v dokumentaci aktuálně používaného serveru).

  3. Hlavní konfiguračním soubor application.properties obsahuje následující parametry:

   1. Základní parametry
    Parametr
    Popis
    Příklad hodnoty
    server.port
    Port serveru pro připojení HTTP
    8080
    server.https.port
    Port serveru pro připojení HTTPS
    8443
    spring.datasource.*
    Parametry interní databáze Movyo
    spring.datasource.url = jdbc:h2:/movyo/movyo-db
    spring.datasource.username = sa
    spring.datasource.password = 
   2. Rozšiřující parametry (editujte pouze pokud jste si naprosto jisti)
    Parametr
    Popis
    Příklad hodnoty
    spring.profiles.active
    Aktivní profil Spring konfigurace. Viz. dokumentace platformy Spring
    prod
    db.query.insert.constant.*
    Parametry pro generování SQL dotazů pro zápis do databáze Pohoda
    db.query.scrady.format
    Formát pro sestavování čísla objednávky v tabulce sCRady v databázi Pohoda.
    viz. Java dokumentace ke třídě java.lang.String
    '%05d'
    db.increment.attempts.max
    Maximální počet pokusů při inkrementaci čísla objednávky. Odpovídá počtu objednávek, které by současně mohly být vytvářeny přímo v aplikaci Pohoda, když je vkládán záznam z Movyo.
    3
  4. Soubor application-profil.properties obsahuje následující parametry (editujte pouze pokud jste si naprosto jisti):
    Parametr
    Popis
    Příklad hodnoty
    spring.secondDatasource.*
    Parametry pro nastavení přístupu do databáze Pohoda .
    ! V případě změny (přejmenování) aktuální používané databáze systému Pohoda (obvykle se každoročně vytváří nová databáze) musí být tento parametr patřičně upraven ! Stejně tak v případe změny jména databázového uživatele.
    spring.secondDatasource.url = jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=StwPh_16068221_2017;SelectMethod=Cursor
    spring.secondDatasource.username = dbuser1
    spring.secondDatasource.password = d8he5l01
    imagesFolder
    Adresář, do kterého systém Pohoda ukládá obrázky Zásob.
    D:/Pohoda_SQL_data/Obrazky
    license.code
    Licenční kód Movyo
    z2X0Te4fB0YtEY5oGZoH1W45HW1kTdj0gu5Q6Sy2Iek=
    network.https.enabled
    Automatické přesměrování všech dotazů na HTTPS
    false
    network.httpbasic.users
    Uživatelé pro Basic HTTP autentikaci uživatelů (odděleni čárkou, bez mezer). Prvním v seznamu zde musí být vždy "admin".
    admin,jnovak,anovakova,pnovotny
    network.httpbasic.pwds
    Zakódovaná hesla uživatelů pro Basic HTTP autentikaci (oddělena čárkou, bez mezer, jejich pořadí musí odpovídat pořadí jmen uživatelů v parametru network.httpbasic.users)
    uWz1AdQ2JyU3UgMGgCe1eg==,w1fm7AZuWM5Otuqs05fo9A==,8drgn1x0j1a/xcLaj4FW8w==
    imageResizePixels
    Výsledný větší z rozměrů obrázku po případném zmenšení (výška nebo šířka - závisí na jeho orientaci). Jednotkou je pixel.
    800
    imageMaxBytes
    Maximální velikost obrázku Zásob pro stažení - pokud je soubor obrázku větší, bude před stažením zmenšen na šířku (případně výšku) podle parametru imageResizePixels. Jednotkou je byte.
    50000
    db.name
    Jméno MSSQL databáze pro systém Pohoda (obvykle je obsaženo už v hodnotě parametru spring.secondDatasource.url)
    StwPh_16068221_2017
    db.schema
    Jméno schématu MSSQL databáze pro systém Pohoda
    dbo
    db.query.skz.refskladStext
    Název skladu, ze kterého má aplikace Movyo zboží kopírovat. Kromě názvu skladu je možné použít rovněž název členění z přehledu větví skladů. Je-li hodnota prázdná, kopíruje se zboží ze všech skladů.
    01
    email.enabled
    Odesílání emailu na adresu odběratele
    1
    email.to
    Adresát všech odeslaných emailů. Slouží pouze k testování - pokud je hodnota prázdná (běžný provoz), je pro adresáta použita emailová adresa odběratele.
    test.adresa@email.cz
    email.cc
    Adresa pro odesílání kopií odeslaných emailů. Doporučeno používat - slouží ke kontrole odeslaných emailů nových objednávek.
    obchod@drogerie-abc.cz
    email.from
    Adresa odesílatele vytvářených emailů.
    objednavky@drogerie-abc.cz
    spring.mail.*
    Nastavení SMTP pro odesílání emailů.
    spring.mail.host=smtp.connect-pardubice.net
    spring.mail.port=25
    spring.mail.username=pard65451
    spring.mail.password=m?OUcW1$7u
  5. Archiv aplikace obsahuje v podadresáři WEB-INF/classes konfigurační soubor logback.xml pro logování, kde je určena mimo jiného i cesta k logovacím souborům.
   Např.
   <File>movyo/movyo.log</File>

 3. Spuštění serverové aplikace Movyo

   Je-li nastavení serveru, servletového kontejneru i aplikace Movyo dokončeno, aplikace může být nahrána na server (servletový kontejner) a spuštěna:

  1. Otevřete na disku adresář servletového kontejneru určený k automatickému nahrávání aplikací. Jeho umístění a název závisí na použitém kontejneru, v našem případě je to podle výchozího nastavení podadresář ./webapps
  2. Ve výchozím nastavení Tomcatu je aktivováno automatické spouštění aplikací, aplikace Movyo by se tak po nahrání do podadresáře ./webapps měla automaticky spustit. K otestování zkontrolujte log soubory serveru a pokud neobsahují chybové zprávy spojené se spouštěním aplikaci Movyo, zadejte do webového prohlížeče adresu v následujícím formátu:

   https:// {adresa vašeho serveru} : {port vašeho serveru} /movyo-server-app/rest/movyo/sklad

   např.:
   https://178.213.53.270:8443/movyo-server-app/rest/movyo/sklad

   V logu serveru byste měli vidět zprávu o neúspěšné kontrole HTTP hlaviček dotazu. Více informací o zabezpečeném přístupu v kapitole
   Licence.

4. Licence

 1. Kontrola licence

  Licence instalace Movyo je vydávána k jedné serverové instalaci a ke specifickému počtu klientských uživatelů. Parametry pro její vygenerování jsou:
  - adresa serveru (Hostname případně IP adresa)
  - počet klientů
  - datum ukončení platnosti

  Kontrola licence se provádí při každém volání webových služeb serverové aplikace Movyo z aplikace klientské (např. odeslání objednávky, aktualizace skladu, atp.) a volání může být odmítnuto z jednoho z následujících důvodů:
  - hostname/IP adresa serveru, na kterém je serverová aplikace spuštěná, neodpovídá hodnotě v licenci
  - adresa klienta není registrovaná v seznamu klientů a nemůže už být vložena kvůli překročení maximálního počtu klientů v licenci
  - aktuální datum překročilo datum platnosti licence

 2. Služby pro administraci licence

  Kód licence je uložen v konfiguračním souboru serverové aplikace Movyo a k její kontrole slouží REST webové služby:
  - GET /admin/licence - pro zobrazení parametrů aktuálně používané licence
  - GET /admin/macs - pro zobrazení registrovaných MAC adres klientů
  - DELETE /admin/deleteMac/id - pro smazání záznamu z tabulky MAC adres klientů (pokud například měníme notebook jednoho z klientů a potřebujeme tak odstranit z registrace adresu předchozí, místo které teď bude používána adresa nová)

  K volání služeb s URL formátem "/admin/**" je nutné se autentifikovat jako uživatel admin.

  Pro ostatní REST služby (tj. ty, které používá klientská aplikace) je nutné přidat navíc do HTTP hlavičky parametr "mac" s hodnotou získanou zašifrováním MAC adresy klientského počítače prostřednictvím klientské aplikace Movyo: V aplikaci otevřete menu Program > Heslo a zadejte hodnotu MAC adresy. Výslednou šifru vložte do hlavičky vašeho HTTP dotazu ve formátu mac=hodnota, např. mac=7ZxjTMywTM0o2wwHA70V2Q==

  K pohodlnému přidání parametru do HTTP hlavičky je možné použít například některý z pluginů vašeho oblíbeného browseru a služby pak jednoduše volat z pohlížeče (např.
  Plugin RESTClient pro Mozilla Firefox ).

  ! Upozornění: Uživatel admin má přístup pouze ke službám s URL formátem "/admin/**", není proto možné používat jej k autentifikaci z klientské aplikace Movyo.

5. Možné problémy